×

Rekrutuj do: Klasa Montażu i Postprodukcji Filmowej

Administratorem danych osobowych jest Talentownia spółka z o.o. . Administrator Danych wykorzystuje dane osobowe w związku z uczestnictwem w organizowanych przez markę Young Design Academy warsztatach i szkoleniach. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, rok urodzenia, seria i numer dowodu osobistego) traktowane są jako informacje poufne i służą do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a firmą Talentownia sp. z o.o. oraz w celu podpisania umowy z Uczestnikiem. Talentownia sp. z o.o. zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych we wskazanych poniżej aktach prawnych. Zbierane przez Talentownia sp. z o.o. dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej będziemy posługiwać się skrótem „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym także w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.